Jumat, 29 Mei 2009

Inax Guru Aminah

(Sasak.org) Rabu, 14 Mei 2008 01:00

Aranne Inax Guru Aminah. Ye ngajahang lex kelas 5 SD, jelo pertame ye ngajahang, muni lex muridne base ye tunax male lex selapuaxan, ndex arax te bedayang sopox kance sax lain. Inax guru tresna lex selapux murid.

Meno entan selapux guru tepakse lekak ngeraos lex kelas adexne demen angen muridne. Lagux ndex mungkin meno, sengax lex bangku paling julu arax sopox murid dekil ndex keruan ruen. Kanak dekil dait cerumeng sino aranne Lox Acim.

Inax Guru Aminah wah medasang Lox Acim sino olex taon sax uwix, seingetne mule kanak sino ndexne pati bekedek kance batur, kelambine kusut, awakne gemi marax ndexne girang mandix. Lox Acim mulai ye jari semerix pondeh Inax Gurune. Jangke lamun ulangan Inax Guru nyadex NOL lex kertas jawaban Acim.


Kebiasaan lex sekolahan selapux guru peren gati meriksax hikayat sopox sopox kanak, Inax Guru meriksax hikayat Acim paling bengkis, ndarax angenne jax gitax sebenarne. Lagux wayen pedasang hikayatne, taget gati Ianx Guru mace lapuran olex guru sax ngajah lex taon taon sax julu. Guru kelas sekex nyeratang: “Acim kanak sax menge, kemosne legi, ye seliwah gati. Selapux tugasne rapi, udep dait terpi… demen gati aku ngajah ye”.

Gurune lex kelas duwe nyeratang: ” Acim murid sax paling hebat, te demen six baturne, lagux girangne jejah angenne sengax inaxne sakit sax ndexne bau teowatin, andaran balene jari sengke gati”. Gurune lex kelas telu nyeratang; ” Inaxne wah seda, sengke gati tipax kanak sine. Timax kowat gati ye berusahe lagux amaxne ndexne pati berangen, terus andaran lex bale endah sax ndex bagus jelap jax ganggu ye lamun ndex arax care nulung ye”.

Gurune lex kelas empat nyeratang: ” Acim seken mundur te bandingang six batur lain, ruen jax wah ndexne minat besekole. Ndexne beduwe batur dait kerep gati ne tindox lex kelas”.

Nani jax anyong gati perasax Inax Guru Aminah, sewahne bace hikayat Lox Acim. Waktune duwe jelo sax wah lebaran Idul Fitri, biasene kanak kanak jauxang guru kelasne hadiah. Periak atene ngangenang muridne sax sekex sine. Selapux murid nyadex gurune bungkusan jaje atawe ape juax sax bagus bagus kadu bungkus sax jerleng. Nggaxne hadiah Lox Acim sax kadu bungkus bekas, kusut wah ilang warnane.

Inax Guru Aminah, legerne bukax kado lex julun kelas, kanak sax lain mulai sorak memolox olox. Murid lain bontah rerex waktune gitax gelang bengan kance botol kodex berisi minyak wangi seperapat. Jelap Inax Guru Aminah ngkahang wadean muridne sampixne masang gelang dait ne kadu minyak wangi sino, ngene ongkatne:” Ine ye hadiah si paling bagus sax wah te beng aku six murid selame aku jari guru”. Se wah bubaran berajah Lox Acim ndot lex kelas terusne ngeraos kance Inax Guru: ” Inax Guru, jelo sine side sengeh gati pade sengehde six inaxku”.

Demenne sugul Lox Acim olex kelas, Inax Guru Aminah langsungne nangis suwe gati. Leman jelo sino, Inax Guru, mulai mbait sekedik sekedix waktu lex pelajaran matematika, mace dait nyerat. Waktu sino ye kadu ngasah asuh murid. Inax guru perenang gati merhatiang Lox Acim.

Kanak sopox sine mulaine arax kemajuan, seken menge pikiranne. Seken jelap bejawab lamunne te ketowan. Lex penutux taon ajaran, Acim berubah jari juare. Gurune sax girang muni base ye tersena pade lex selapux, lagux ndexne inix, kerna Lox Acim jax istimewa gati jarine.

Setaon sewahsino Inax Guru Aminah nerimax surat lex bawax lawangne, olex Acim, sax nulis ngene: ” Side gurungku sax paling hebat seumur idupku” Enem taon wah liwat, malik ne maux surat olex Acim, badax gurune base ye maux te terimax lex universitas, dait ” Side grungku sax paling hebat seumur idupku”.

Empat taon jerax sino, arax surat acim malix, bebadax base ye, timax ne sengke gati kuliahne lagux berhasil ye jari juare dait sberax malix jax lulus. Ndexne lupax nyerat: “Side grungku sax paling hebat dait pavoritku seumur idupku”.

Empat taon wahno Inax Guru nerimax surat. Lex surat ino Acim bebadax base ye beduwe karir bagus dait jaxne lalo belibur. Lex suratne ndah ye nulis base Inax Gurune sax paling hebat dait pavoritne seumur idupne. Surat te teken six Acim lagux nani jax arax romboxan lex aranne. Dr. Med. Ahmad Hasyim.

Cerite sine ndexman tutux, masi arax surat sax perlu side bace, Acim wah beduwe calon seninax sax seberax malik jax ne nikahin.

Acim nerangang gurune, base amaxne wah seda 2 taon sine, terus ne endeng tulung lex gurune lamun bau jari penggentix inaxne lex upecare akad nikahne. Ianx Guru Aminah demen gati ye terimax pengendeng muridne sino, cerobax de badex….

Inax Guru Aminah dateng kadu gelang bengan dait minyak wangi sax biase te kadu six inax Lox Acim sino.
Lox Acim, irox asex angenne besalam lex gurune sampixne muni: ” Selamet dait rahayu Inax Guru, sengax side percaye lex aku. Selamet sengax side piyax aku beridap jari manuse sax peren gati jari dengan luwex dait ngajah aku ngubah dirix jari bagusan”.

Inax Guru Aminah nangis, aix matene ngelex, terusne muni: ” Acim, salax ante nune, kamu sax ngajah aku, base aku bau ngubah kejarian. Terus terang bae, ndexku taox ntanku ngajah, jangke aku dait muridku sax soleh sine”.

Wallahualaim bissawab

Marax meno dait ampure
Sak ikhlas

Hazairin R. JUNEP

Glossarium:
Udep = sopan
Terpi = rapi, keren
Semerix pondeh = sasaran kebencian
Hikayat = riwayat
Bengkis = akhir
Wayen = waktu, ketika
Seliwah = unik, istimewa
Sengke = sulit
Jejah = resah, tidak tenang
Andaran - lingkungan
Seda = meninggal dunia
Anyong = hancur luluh
Jerleng = berkilau
Bengan = bekas, lama, tua
Wadean = olok olok
Peren/ang = penting, mementingkan
Badex = tebak

Tidak ada komentar: