Jumat, 29 Mei 2009

TG Keselem

(Sasak.org) Minggu, 20 April 2008 01:00

Sopox tengari 500 taon sewahne zaman halal lepang, arax TG jax gen wudux lex telage. Berembe jage tadahne tao tao kedarsot ye terus ketemtem lex telage sax ndexne dalem lalox. Lasing TG sino cendex dait ndexne cernges ngonong, berunjax unjaxne sorak ngendeng tulung. Begax suwene kenjelong keselem lex aix ampoxne arax dengan liwat. Terus dengan sino sorax ngendeng tulung lex dengan luwex. Encong begerundaxan dengan dateng. Dengan sax paling julu dengah sorakan TG sino, berapet lex telage jax bemaksud nganton korban.

”Beang aku imande TG” ongkatne sorak TG masi doang kenjelong keselem lex aix. ” Beang aku imande TG” seken keras sorakne dengan sino. Ruene jax TG sino ndexne mele bereaksi. Terus baene jelong tame lex aix, imane marax dengan posisi siap waktu upecare bendere .

Merebot sax nyengke nambah lex mudin masjid pelai ojox telage dengah dengan ribut. Wahne sax gitax TG kenjelong kelelep lex aix dait dengah dengan sorak muni `beang ime beang ime’, langsung ne surux dengan luwex nyedi sekedix olex sedin telage.

Merebot towax sino langsung ne muni tadah keras ” Terimax imangku TG!” Langsung TG nyamber iman merebot, terus teoros ye taek telage. Beriuk dengan ngatir TG ojok masjid beranduk begentix kelambi.

Wah sino selapuk nyedi, merebot langsung jaxne tulax nambah lagux dengan luwex saling bengax. Kembexne TG ndexne mele ku tulung, semantax merebot bae jaxne antih. Timbangne bingung dengan sax paling julu nenaox sino beketoan lex merebot.

” Papux kembexne TG sino, aku jangke kese sorak muni,’Beang imande TG”, ndexne mele jamax matix”. “Makat side dateng langsungne bau imande, kejelapne patix side”
“O…meno sanak?”
” Pekare mudax sino, TG sino beduwe kebiasaan nerimax, dait ndexne girang berembeng” ongkat merebot sino langsung nyedi.

Dengan luwex nganggux nganggux faham marax ntanne dengah pengajian TG bilang ahad sino. Lagu barux nane ne pade menge otakne…


Jogjakarta

Hazairin R. JUNEP

Glosarium:
TG – Tokoh gegapgempita
Merebot- pengurus masjid
Zaman halal lepang – sebelum Islam
Kedarsot- terpeleset
Cendex- pendex
Cernges- becus
Berunjax – melonjak
Kenjelong keselem- timbul tenggelam
Ampoxne – barulah, ketika itulah
Encong – segera
Begerundaxan- beramai ramai
Berapet – mendekati
Beang – beri
Ima –tangan
Jelong tame – keluar masuk
Ngatir/katir- membopong, memanggul bersama sama
Patix- ta’at, patuh
Semantax – hanya, tidak lain
Jaxne- hendak, akan

Tidak ada komentar: