Jumat, 29 Mei 2009

Lox Bosok

(Sasak.org) Jumat, 07 Maret 2008 01:00

Arax malik sekex baturku si perlu ku badax lex side pade semeton jari senamian. Lagux mesobe julux ndeh?. Lamun ku ceritaang side ngkah pade rerex. Taox ku so side wah rerex lengan de mulai dengah aran Lox Bosok ku sebut, lagux ngkah bontah lalox, aku mesax ndek ku tahan gitax dengan rerex, jari lamun ku rerex terus, dung burung aku becerite. Nah tedox tedox isix pade, nggih!.

Lox Bosok ino wah te piyax pengurus Osis, ndek lantaran ye menge otakne, lagux kerna ye tetakutang six batur-batur sekolahan. Jari sopox jelo, pas ite upacare bendere, Lox Bosox ine ye jari pengawas lex mudin barisan. Kembex jage ceriten tao tao arax batur sorak ketak lex bagian timux. Kekepak sekex murid. Ape ruen, Lox Bosok baruxn petiglang dengan. La ruen Lox Sam Tepa tendangne jangke jungkur. Gare garen Lok Bosox gita batur sekexno endexne sikap sempurna waktun dengan selapux siap dit tegap. Jari darax Lox Bosok no taek tipax kendekok, sang nyeken arax bulan jage ampox ne jelap lalox jejotongan. Ndex gitax julu mudi langsung ne tendang dengan. Oh kaye, Lox Bosok ndexne taox lamun batur sekex ino ye dempang naene, jari ndekne mungkin lombox naene dengan. Lagux dasar Lox Bosok paranne batur bekejengil ndex mele sikap siap. La selapux batur ilax waktu no. Lox Bosok tedox tedoxne nyedi, mule kurang ilax ye no.

Lamun nyeke sugul bulan ape malik pas galang bulan, la keperiak ku gitax Lox Bosok sino. Celanen marax tukang silat elex Ranah Minang. Mun sekolah lampax persis marax dengan minang yak menari din din badindin senuxn. Belex celanene sengax arax bulan kembokne. Lagux meno, rajin ne tame sekolah. Sang sakitne jage piyaxne jari kurang menge, lex kelas ye ngantok dirix. Wah guru agame beketoan lex ye. Ngene ongkat guru : “Bos, sebutkan tahun apa namanya waktu nabi Muhammad lahir?”. Sampix ngantok dit ngoam langsungne bejawab marax dengan ceket!. “Taon Bembex pak Guru” ongkat Lox Bosok. Aku pesex maten Lox Bosok ino. ” Jadah, taon gajah”. Ongkatku, kembekne jawab taon bembex!
Mulen ndexne pecek setan sekexne. Ke ilaxku dengah jawabanne. Ngempok batur rerex. Lagux gayen Lox Bosok ndex bau kalah. Ngene onkatne; “aran jax lex Lombok ndarax gajah!”.

Sopox kelem minggu bebengkex ye lalo midang jox balen dedarene, ruen jax ,tedox tedox ye berangen lex dedare Bali sax bebale lex Gomong deket bangket kangkung bat kampus senuxn. Jari aku te bengkex lalo. Aku mesax ndexke pengalaman midang-midang. Jari meletku gitax ape yax ne gawex six Lox Bosox lamun ne bedait kance dedareno. Kelelahne keto kete lex julun kosku, ndexne sabar ruen, aku antih isya julux dengan, baruxku mele sugul. Nah wah beres selapux urusan lalo beriuk ojox balen dedare ino. Lagux taget kembelasku gitak Lox Bosok, ndekku inget nane kelem galang bulan. E gamax meton, ruen Lox Bosok sino, marax ongkatku sax ngonex ino, persis marax dengan lalo nandak Japin. Selowarne bedeng terus belex kekeber marak bendere.

Berembe bae side dende jangke ngeneh, ongkat angenku. Bayanganen bae, bulan kembokne sampix ngakang akang lekax. Lah dateng-dateng lex gubux dengan Bali arax acong kance oyokne telu. Brembe jage entan Lox BosoK lampax, te lio six basong sax nyeken nyusuang oyokne no. Ape lacur langsung ne begogox, ngingix marax serigala.

Gitakku idung Lox Bosox basax six nervousne, legerne maksudku, ndexne tao plai, acongno terus mele ngekexang! Lah langsung ku jagax Lox Bosox sax periri lampaxne ojok tembok. Ku bacaang sopox ayat elex surat Yasin. Lah tedox acong senuxn. Nteh lampax ongkatku. Lagux Lox Bosok bebalikne lekax. Ngendeng ulex, Tao tao ye buex basax slowarne. Six takutne jari menex ngonong lex bucun tembok, lagux six belex bulanne jari telatne bukax sletengne.

Sang ye ilax ato berembe jagah,makat ne cobaang plai, la gerakanne sino, nagetang acong baruxno, malikne memalexang. O kaye Lox Bosox plai ndex keruan ruen marax dengan tebon wah, beroros oros. Kegedek ke six acong senuxn, tadah jaoxan elex balen dengan Bali no bait ku batu kadu plewas acong senuxn. Lagux salax kena, Lox Bosok pecok…

Tutuxn

Jogjakarta,07.03.08 14.39 WIB

Hazairin R. JUNEP

Tidak ada komentar: